koninklijk danstheater aglaja

Les Ballets de Drapeaux // Königlich Fahnenballett // Royal Flag Ballet

About Aglaja, Dance Company

De schitterende dochter van Zeus en Eurymone, de jongste van de drie gratiën”, zo wordt Aglaja in verschillende encyclopedieën beschreven. Eeuwenlang heeft de bevallige godendochter gesluimerd in de vergetelheid van een uitgestorven mythologie. In het “Venetië van het Noorden” werd ze opnieuw tot leven gewekt.

Het Danstheater Aglaja creëert voor jonge mensen een voedingsbodem waar hun artistieke eigenschappen kunnen openbloeien, hun mogelijkheden ontwikkelen en waar zij de vreugde van de dans beleven in het bewegen. Deze amateurkunstgroep brengt in een heel bijzondere kunstvorm – wellicht enig in de wereld – een avondvullend programma met werkjes uit de licht-klassieke muziekliteratuur

Een 50-tal jongens en meisjes – studenten – hertekenen en verbeelden muziek met vlaggen, wimpels en sluiers op een expressieve manier. Met enthousiasme en discipline toont het hele gezelschap een schoonmenselijk evenwicht tussen hoofd, handen en hart. Aglaja danst een boodschap van levensvreugde die, ondanks alle eigentijdse zakelijkheden en toenemende onverschilligheid, belang hecht aan waarden die elk menselijk leven op peil houden

De esthetische waarden die de dansers beleven willen ze niet voor zichzelf houden. Gebaar voor gebaar reiken ze je aan en je droomt dat je telkens meer wordt dan je al was. De creaties zijn verstaanbaar voor wie van het leven houdt, strelen het oog en bevredigen het gemoed. Ritme, dynamiek en beweging zijn hun beeldende middelen en die kan je alleen maar meemaken…

Aglaia, die strahlende Tochter von Zeus und Eurymone, die jüngste der drei Grazien”, so wird Aglaia in verschiedenen Enzyklopädien beschrieben. Jahrhunderte lang hatte diese reizende Tochter der Götter in der Vergessenheit einer erloschenen Mythologie geschlummert. Im “Venedig des Nordens” wurde sie wieder ins Leben gerufen.

Das Tanztheater Aglaja schafft für junge Leute einen Nährboden für ihre künstlerischen Eigenschaften, wo sie ihre Möglichkeiten entwickeln können und wo sie die Freude des Tanzes in der Bewegung erleben können. Diese Amateurkunstgruppe bringt eine ganz eigene Kunstform – vielleicht einzigartig in der Welt – ein abendfüllendes Programm mit Werken aus der leicht-klassischen Musik.

Etwa 50 Jungen und Mädchen – alle Studenten – stellen die Musik auf eine expressive Weise, mit Fahnen, Wimpeln und Schleiern dar. Mit Begeisterung und Disziplin sucht die Gruppe ein Gleichgewicht zwischen Kopf, Händen und Herz. Aglaja tanzt eine Botschaft von Lebensfreude die, trotz aller gegenwärtigen Sachlichkeit und wachsender Gleichgültigkeit, Wert legt auf Werte, die jedes menschliche Leben imstande halten.

Die ästhetischen Werte, die die Tänzer erleben, wollen sie nicht nur für sich behalten. Gebärde für Gebärde reichen sie sie Ihnen hinüber, und man träumt, dass man immer mehr wird als bevor. Die Schöpfungen sind verständlich für diejenigen, die vom Leben halten, sie schmeicheln das Auge und befriedigen die Seele. Rhythmus, Dynamismus und Bewegung sind ihre bildhaften Mitteln, und die kann man nur mitmachen…

La fille flamboyante de Zeus et d’Eurymone, la plus jeune des trois Grâces”. C’est ainsi qu’on décrit Aglaja dans les différentes encyclopédies. Durant des siècles, elle a somnolé dans l’oubli d’une mythologie éteinte, mais dans “la Venise du Nord”, elle a ressuscité.

Le théâtre de danse ‘Aglaja’ crée pour des jeunes un bouillon de culture où leurs caractéristiques artistiques et leurs possibilités peuvent s’épanouir et où ils peuvent vivre la joie de la danse dans le mouvement. Ce groupe artistique amateur vous présente – sans doute unique dans le monde entier – un programme de toute une soirée avec des morceaux de musique classique légère.

Une cinquantaine de garçons et de filles – des étudiants – redessinent et représentent la musique avec des drapeaux, des banderoles et des voiles d’une façon expressive. Avec de l’enthousiasme et de la discipline, la troupe montre un équilibre entre la tête, les mains et le cœur. Aglaja nous apporte un message de joie de vivre qui, malgré tous nos soucis quotidiens et l’indifférence croissante, attache une grande importance aux valeurs qui soutiennent toute vie humaine.

Les valeurs esthétiques que vivent les danseurs vous font rêver et leurs créations flattent les yeux et sont une satisfaction pour l’âme. C’est un langage évocateur de rythme, de dynamisme et de mouvement qu’on peut seulement vivre…

The magnificent daughter of Zeus and Eurymone, the youngest of the three graces”. This is a description of Aglaja found in several encyclopedias. For ages this elegant daughter of the gods slumbered in dead mythology’s oblivion. In the “Venice of the North” she was revitalized.

The Dance Theatre Aglaja creates a place for young people to deploy their artistic talents, to develop their capabilities and to experience the joy of dance. This amateur art group presents a very special art form – probably unique in the world – a full length evening program with pieces taken from the canon of light classical music.

50 boys and girls – students – recompose and portray music with flags and drapes. With enthusiasm and discipline the company shows a humane equilibrium of head, hand and heart. Aglaja dances a message of joy that, in spite of contemporary materialism and growing apathy, values ideals that uplift humanity.

The dancers don’t want to keep to themselves the aesthetic values they experience. Gesture by gesture they reach out to you and make you dream of becoming more than what you were. Their creations are comprehensible to those who relish life, are a joy to the eye and satisfy the soul. Rhythm, dynamics and movement are their expressive means, which you can only experience live…

You can book us for

Dansen bij Aglaja

Ben je op zoek naar een sportieve hobby?

Wil je deel uitmaken van een unieke vriendengroep?

Hou je van dansen of wil je het graag leren?

Heb je altijd al willen optreden voor een ruim publiek?

Word danser bij Aglaja! Het wordt zeker een unieke ervaring.

 

Wat?

In Aglaja leer je werken met vlaggen, dansen en nog veel meer. Op de repetities bereiden we ons voor op de vele optredens, vaak ook in het buitenland. Jaarlijks maken wij een onvergetelijke tournee doorheen Europa om onze kunsten te tonen. Naast het dansen organiseren we elk jaar ook een aantal activiteiten zoals een driedaagse, een quizavond, een halloweenavond, een Aglaja-voetbalcup en nog zo veel meer.

Wie?

Alle jongens en meisjes van het zesde leerjaar tot het derde middelbaar zijn welkom voor opleiding.

Waar?

De repetities vinden plaats in de turnzaal van De Frères, ingang via het Guido Gezelleplein (grote witte poort achter het standbeeld van Guido Gezelle).

Wanneer?

Voor nieuwe dansers gaan de repetities door op vrijdagavond na schooltijd van 16.15 uur tot 17.15 uur.

Kostprijs?

Om te dansen bij Aglaja betaal je geen lidgeld.

Meer info?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Aglaja

info@aglaja.be – 050/34 38 42 of neem een kijkje op onze facebookpagina https://www.facebook.com/danstheateraglaja voor de vele foto’s.

Picture gallery

Want to book us?

Voor alle informatie over ons danstheater, aarzel niet ons te contacteren.

logo
Danstheater Aglaja v.z.w.
Mariastraat 7
8000 Brugge Belgium
Phone: +32 50 34 38 42
Fax: +32 50 33 73 23

Für alle Anfragen zu unseren Tanztheater. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

logo
Danstheater Aglaja v.z.w.
Mariastraat 7
8000 Brugge Belgium
Phone: +32 50 34 38 42
Fax: +32 50 33 73 23

Pour toutes demandes de renseignements au sujet de notre Théâtre Danse. N’hésitez pas à nous contacter!

logo

Danstheater Aglaja v.z.w.
Mariastraat 7
8000 Brugge Belgium
Phone: +32 50 34 38 42
Fax: +32 50 33 73 23

For all inquiries about our Dance Theatre. Don’t hesitate to contact us!

logo
Danstheater Aglaja v.z.w.
Mariastraat 7
8000 Brugge Belgium
Phone: +32 50 34 38 42
Fax: +32 50 33 73 23

Partners